Algemene voorwaarden

SATS Peru is een handelsnaam van OntdekReizen B.V.

Hieronder leest u de algemene voorwaarden van OntdekReizen B.V.

Artikel 1. Inleidende bepalingen

1.1 In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

Reisorganisator: OntdekReizen B.V.

Reiziger: de wederpartij van OntdekReizen

Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis

Artikel 2. Informatie van de reisorganisator

2.1 Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door of namens de reisorganisator algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt. De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

2.2 Door of namens de reisorganisator zal de reiziger informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en een reisverzekering. De reisorganisator mag aan het sluiten van een reisovereenkomst de voorwaarde verbinden dat de reiziger een reisverzekering sluit en kan tevens bewijs van zo’n verzekering verlangen.

Artikel 3. Informatie door de reiziger

3.1 De reiziger dient informatie te verstrekken met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke toestand van de reiziger(s) (waaronder het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen) als die lichamelijke en/of geestelijke toestand kan leiden tot ongemak, gevaar of risico’s voor de reiziger dan wel andere reizigers (passagiers en/of bemanning) of bezittingen van derden. De reiziger is zich ervan bewust dat de vervoerder (bijvoorbeeld de gezagvoerder van een vliegtuig) hem het recht op verder vervoer kan ontzeggen als de informatie niet correct blijkt of niet wordt verstrekt. Informatie moet ook worden verstrekt met betrekking tot een beperkte mobiliteit, alsmede bij de noodzaak tot het begeleiden van minderjarige en mindervalide reizigers, zwangere vrouwen, zieken en andere medereizigers. Het is de reiziger bekend dat de vervoerder zich het recht voorbehoudt om ten aanzien van bepaalde medische condities een medische verklaring te verlangen en bij ontbreken van die verklaring de reiziger het recht op (verder) vervoer te ontzeggen.

3.2 Indien de reiziger in zijn informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door de reisorganisator van (verdere) deelname aan de reis wordt uitgesloten worden de kosten die hieruit voortvloeien aan de reiziger in rekening worden gebracht.

3.3 De reisorganisatie behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht een reiziger het recht van deelname aan een reis op medische gronden te weigeren.

3.4 Indien de reiziger niet voldoet aan de meldingsplicht volgens eerder genoemde voorwaarde en als de reisorganisatie de reiziger niet zou hebben toegestaan ​​om aan de reis deel te nemen of om de deelname aan de reis te continueëren, is de reisorganisatie niet aansprakelijk zijn voor persoonlijk letsel, dood, materiële schade of verlies.

3.5 De reiziger erkent dat de aard van de reis avontuurlijk is en dat dergelijke reizen een bepaalde hoeveelheid persoonlijke risico inhouden. Dergelijke risico’s zijn onder andere ziekte, verwonding, verlies of schade aan eigendommen, ongemak en overlast. In het bijzonder erkent de reiziger en stemt ermee in dat het reizen op eigen risico van de reiziger is.

3.6 De reiziger dient de reisorganisator op te hoogte te brengen van een voedselallergie of dieetwensen op het moment van boeking. Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger om ervoor te zorgen dat het beschikbare voedsel tijdens de reis geschikt is. Indien nodig dient de reiziger op eigen kosten geschikt voedsel voor eigen verbruik te regelen. De reisorganisator, haar agenten, medewerkers of onderaannemers kunnen niet garanderen dat allergieën van de reiziger of dieetwensen kunnen worden verzorgd tijdens de reis en de reiziger erkent dat dit de verantwoordelijkheid is van de reiziger zelf.

Artikel 4. Totstandkoming reisovereenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator inclusief de toepasselijke voorwaarden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.

4.2 Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk de volgende werkdag na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. Herroeping wegens correctie van fouten in de reissomberekening is toegestaan.

4.3 De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal. Hij vermeldt de opzegtermijn en het vereiste minimum aantal aanmeldingen duidelijk in de aanbieding. De opzegging dient binnen de in de aanbieding genoemde termijn en schriftelijk te geschieden.

4.4 Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

4.5 Boekingsreserveringen worden gemaakt met de volledige namen, paspoortnummers en nationaliteit. Deze dienen 60 dagen voor de vertrekdatum van de reis te worden bevestigd.

4.6 Reserveringen Inca Trail

Als gevolg van regelgeving van de Inca Trail (Resolutie nr. 002-2003-UGM-CD) dienen alle reserveringen te worden gedocumenteerd en 100% vooruitbetaald. De reserveringen die gemaakt zijn kunnen niet worden aangepast of gewijzigd. Voor annuleringen is er geen restitutie mogelijk. Een reservering die niet is gedocumenteerd en/of 100% is betaald, wordt automatisch geannuleerd.

4.7 Reserveringen Machupicchu

Alle reserveringen voor Machupicchu dienen worden gedocumenteerd en 100% worden vooruitbetaald. Reserveringen voor Machupicchu kunnen niet worden aangepast of veranderd. Bij annuleringen is er geen restitutie mogelijk.

Artikel 5. Betaling

5.1 Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 30% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan op de datum waarop de reservering is gemaakt. Indien ook vliegtickets tot het door de reisorganisator te organiseren reispakket behoren dienen deze direct bij het tot stand komen van de overeenkomst volledig betaald te worden. In uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld bij cruises) kan een afwijkende (aan-)betalingsregeling gelden. Voor groepsreizen en incentives worden afwijkende aanbetalingregels gehanteerd.

5.2 Het restant van de reissom van 70% moet uiterlijk 60 dagen voor de dag van vertrek betaald zijn. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Dit kan annulering tot gevolg hebben waarbij de annuleringskosten in rekening worden gebracht aan de reiziger.

5.3 Indien de overeenkomst binnen 60 dagen voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

5.4 De reiziger die niet tijdig betaalt, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast worden buitengerechtelijke incassokosten (15% van het gevorderde) in rekening gebracht.

5.5 Betalingen dienen te worden overgemaakt op rekening van:

OntdekReizen B.V. te Utrecht

IBAN NL20 RABO 0148 3609 04

Een bewijs van betaling uitgegeven door de bank dient te worden verstuurd naar de reisorganisator onder vermelding van het boekingsnummer.

Artikel 6. Reissom

6.1 De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze bij de reisorganisator bekend waren ten tijde van het samenstellen van de reis. De vermelde reissommen gelden per persoon, tenzij anders vermeldt.

6.2 De reisorganisator behoudt zich het recht om een toeslag in rekening te brengen tot 30 dagen vóór de vertrekdatum in verband met wijzigingen in entreekosten, overheidsmaatregelen, wisselkoerse, verhogingen van vervoerskosten (inclusief de kosten van brandstofksoten), vliegkosten, luchthavengelden en de verhogingen van geplande vluchttarieven of een andere reisgerelateerde kosten. Alleen in het geval van extreme verhogingen in de brandstofkosten kan de reisorganisatr een toeslagen in rekening brengen tot 20 dagen vóór de vertrekdatum.

Artikel 7. Reisdocumenten en reisbescheiden

7.1 De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.

7.2 De reiziger dient gedurende de reis in het bezit te zijn van een verzekering waarin tenminste het risico van ziekenhuiskosten, dokterskosten, begrafeniskosten en repatriëringkosten op redelijke wijze zijn gedekt. Het is sterk aanbevolen om de dekking uit te breiden met annuleringen, inkortingen en alle andere kosten die kunnen ontstaan als gevolg van verlies, schade, letsel, vertraging of overlast.

7.3 De reisorganisator stelt dat de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 kalenderdagen voor de dag van vertrek in het bezit van de reiziger moeten zijn.

Artikel 8. Wijziging door de reiziger

8.1 De reiziger heeft de mogelijkheid om een bevestigde boeking te wijzigingen tot 60 dagen voor de vertrekdatum. Deze wijzigingen zullen voor zover mogelijk aangebracht worden. Bij een gewijzigde reissom dient de reiziger de gewijzigde reissom, onder aftrek van de reeds betaalde gelden, voldoen. Naast de werkelijke kosten bedragen, behoudt de reisorganisator zich het recht voor om administratiekosten en eventuele communicatiekosten in rekening te brengen. Uitstel van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 9 van toepassing is.

8.2 Aanvragen voor het wijzigen van een bevestigde boeking welke minder dan 60 dagen voor de vertrekdatum wordt ingediend, zullen door de reisorganisator in overweging worden genomen. Indien de aanvraag niet wordt geaccepteerd door de reisorganisator, dient de reiziger de reservering te annuleren.

8.3 Vluchtboekingen gemaakt door de reisorganisator kunnen niet worden gewijzigd, mits anders is aangegeven in de boekingsvoorwaarden van het vliegticket. De reisorganisator adviseert de reiziger hiervoor een annuleringsverzekering aan te schaffen.

Artikel 9. Annulering door de reiziger

9.1 Een annulering dient schriftelijk te geschieden. De datum waarop de brief is ontvangen zal het verlies van de gelden van toepassing zijn. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:

-bij annuleringen tot 60 dagen vóór de vertrekdatum; 12% van de totale prijs van de reissom

-bij annuleringen vanaf de 59de tot en met de 45de dag vóór de vertrekdatum; 30% van de totale prijs van de reissom

-bij annuleringen vanaf de 44ste tot en met de 30ste dag vóór de vertrekdatum; 50% van de totale prijs van de reissom

-bij annuleringen vanaf de 29ste dag vóór de vertrekdatum; vindt geen restitutie plaats

9.2 Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen. Bijvoorbeeld bij vliegtickets, cruises, autohuur, bijzondere diensten zoals nationale parken en culturele of sportevenementen kan een afwijkende annuleringsregeling gelden.

9.3 Bij annuleringen van boekingen voor de Inca Trail en Machu Picchu vindt geen restitutie plaats, ongeacht de datum van annuleren

9.4 Annuleringen van reizen met vaste vertrekdata wordt na bevestiging van inschrijving 30% van de totale reissom ingehouden en na de definitieve betaling 100% van de reissom ingehouden.

9.5 Bij annuleringen van reeds uitgegeven vliegtickets vindt geen restitutie plaats, ongeacht de datum van annuleren.De reisorganisator adviseert de reiziger een annuleringsverzekering af te sluiten om onvoorziene omstandigheden te kunnen afdekken.

9.6 Het annuleren van een overeenkomst door één of meer reizigers die gezamenlijk voor een verblijf in een hotelkamer, appartement of andere accommodatie hebben geboekt, geldt als annulering van alle overeenkomsten, zodat door alle reizigers de bedragen moeten worden betaald. Voor de overblijvende reizigers wordt de reissom opnieuw bepaald. Dit kan een meerprijs tot gevolg hebben.

Artikel 10. Opzegging door de reisorganisator

10.1 De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

10.2 Een op de overeenkomst betrekking hebbende dekkingsbeperking van het Calamiteitenfonds Reizen is een gewichtige omstandigheid.

Artikel 11. Wijzigingen door de reisorganisator

11.1 Door lokale omstandigheden van de bereisde gebieden of andere omstandigheden die hiermee verband houden, behoudt de organisator zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de reis, bijvoorbeeld in de reisroute, het reisschema, plaats van aankomst en vertrek, het vervoer en het verblijf, de tijdstippen waarop en de volgorde waarin geplande excursies worden uitgevoerd, of zelfs de reis te beëindigen wanneer deze reeds is aangevangen. De organisator zal haar best doen om alle aangeboden tours uit te voeren, toch kan een redelijke veranderingen in de route worden gemaakt wanneer dat door de organisator noodzakelijk of wenselijk wordt geacht.

11.2 Wijzigingen deelt de reisorganisator zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk aan de reiziger mee, nadat hij van de wijziging op de hoogte is gesteld.

11.3 In geval van wijziging doet de organisator de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn.

11.4 De organisator mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. In dat geval kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

11.5 De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of het alternatieve aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 24 uur na ontvangst van het bericht over de wijziging kenbaar maken. Artikel 12. Aansprakelijkheid en overmacht

12.1 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 10 en 11 is de reisorganisator verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

12.2 Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen.

12.3 De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

a. tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de reiziger, waaronder begrepen de gezondheidsconditie van de reiziger;

b. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de omstandigheden betrokken derden;

c. verlies of diefstal van bezittingen van reizigers in/uit door de reisorganisator gehuurde vervoersmiddelen, accommodatie etc.

d. omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de reisorganisator en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de reisorganisator kunnen worden toegerekend.

e. tekortkomingen, nalatigheden of fouten in het inhoudelijke programma van reizen, waarbij de reisorganisator uitsluitend verantwoordelijk is voor de organisatorische uitvoering van de reis (vervoer, verblijf e.d.) en waarbij de uitvoering van de programma inhoud door en onder verantwoordelijkheid van derden geschiedt;

f. fouten gemaakt bij de luchtvaartmaatschappij

12.4 De reisorganisator zal in ieder geval niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade die is ontstaan tengevolge van de hieronder vermelde omstandigheden:

a. oorlog, oorlogsgevaar, staat van beleg, quarantaine, oproer, daden van sabotage, staking, uitsluiting, misdaad, boycotacties, schaarste van goederen, storingen in communicatiemiddelen, storingen in vervoermiddelen, vertragingen van openbare vervoermiddelen.

b. maatschappelijke ontwrichting tengevolge van natuurrampen en ernstige ongevallen.

c. fouten van derden alsmede het niet nakomen door derden van hun verbintenissen wanneer deze derden géén werknemers zijn van de reisorganisator of niet rechtstreeks door de reisorganisator zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst.

12.5 De aansprakelijkheid van de reisorganisator voor schades waarvoor de gebruikelijke reis- en annuleringsverzekeringen dekking bieden, is uitgesloten. Evenmin is de reisorganisator aansprakelijk voor schades die krachtens het van toepassing zijnde geschreven of ongeschreven Internationaal Recht zijn uitgesloten.

12.6 De reisorganisator is nooit aansprakelijk voor verlies of beschadiging van bagage en reisbescheiden.

12.7 Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen

ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 13. Hulp en bijstand

13.1 De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

13.2 Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.

13.3 Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade.

13.4 De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganistor ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

Artikel 14. Klachten

14.1 Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich – in deze volgorde – melden bij: de betrokken dienstverlener, de reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is, de reisorganisator. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld worden gemeld bij de reisorganisator in Nederland.

14.2 Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt de reisorganisator voor een adequate mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht schriftelijk op de voorgeschreven wijze vast te leggen.

14.3 Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en klachtrapportage heeft voldaan en de dienstverlener of de reisorganisator daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

14.4 Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de reisorganisator.

14.5 Op alle geschillen tussen de reisorganisator en de reiziger is Nederlands recht van toepassing.

Utrecht, 1 juli 2014

OntdekReizen B.V.

KvK nr. 59464410